00Year
5Month
6Day
2024-11-22
🥳😁🔥

A

L

E

S

S

Y

A

F

A

R

R

U

G

I

A

B

I

R

T

H

D

A

Y

T

H

E

R

E

A

R

E

1

5

9

D

A

Y

S

U

N

T

I

L

A

L

E

S

S

Y

A

F

A

R

R

U

G

I

A

B

I

R

T

H

D

A

Y

mountain
Happy Birthday Alessya Farrugia